top of page

Supported by Innovation Norway

Norway_grants.png

In October 2023, Cadie Engineering Ltd. successfully completed all planned activities under the Innovations for a Greener Maritime Industry project, implemented with the financial support of the Norwegian Financial Mechanism under contract N 2021/224783 with a total duration of 17 months.

The project's main objectives have been fully compliant with our company's medium and long-term expansion goals in the Maritime sector and were achieved as planned. The total value of the project is EUR 94,000, of which EUR 79,900 has been granted.

Thanks to the support of the Norwegian Financial Mechanism, we managed to develop and put into operation:

- Demonstration unit that captures air pollutants and exhaust gas emissions

- Both hardware and software for measuring inlet/outlet air quality

- A cloud account in which clean air data is recorded and monitored 24/7

As a result of the project's implementation:

- We have the opportunity to demonstrate to potential customers the capabilities, effectiveness, and outcome of the technology for capturing harmful emissions and pollutants in the air.

- We can showcase POC, and perform technology and product tests on-site for and to potential customers, taking into account specific technical parameters and types and the intensity of various pollutants in the air.

- We ensure the capturing of 92-98% of all types of pollutants, including mechanical particles, VOCs, and GHG emissions.

- Our customers save on the acquisition and operating costs because the technology works efficiently with a minimum of consumables and low levels of electrical energy.

- Our clients save capital expenditure for redesigning an existing system (retrofit), as the technology and product are designed individually, according to the existing infrastructure.

- Customers have the opportunity to reuse or sell waste material, resulting in recurring revenue.

These are just some of the many positive effects that are being achieved with the new technology.

The main contribution to the achievement of our goals is the financial support of the Norwegian Financial Mechanism.

The application and approval process is fast and transparent and provides real possibilities for the realization of ideas and market opportunities.

 

The device has already been tested in two different industries:

​Industry - Chemicals and VOCs

 

Industry - Diesel Generator

Contact us:

+ 359 899 77 00 72

alexandra@solumar.org

+971 52 66 303 55

rennie.popcheva@solumar.org

www.solumar.org

 

_____________________________________________

През Октомври, 2023, Кадие Инжинеринг ООД завърши успешно всички планирани дейности по проект Иновации за зелена индустрия в корабна и пристанищна инфраструктура (Innovations for greener maritime industry), осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм по договор N 2021/224783 с обща продължителност от 17 месеца.

 

Основните му цели изцяло съвпадаха с нашите средносрочни и дългосрочни цели експанзия в сектора на Меритайм и бяха постигнати така, както бяха и планирани. Общата стойност на проекта е 94,000 евро, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 79,900 евро.

 

С подкрепата на Норвежки финансов механизъм въведохме в експлоатация:

  • Демонстрационно устройство за улавяне на емисии от въздуха и от Изгорели газове

  • Хардуеър и софтуеър за измерване на качеството на въздуха на вход/изход

  • Клауд акаунт, в който 24/7 се записват и мониторират данните за пречистения въздух

 

В резултат на изпълнението на проекта:

  • Имаме възможност да демонстрираме пред потенциални клиенти възможностите и ефективността на технологията за улавяне на вредни емисии и замърсители във въздуха.

 

  • Имаме възможност да извършваме тестове на технологията и продукта на място при потенциални клиенти, като се съобразим с техните конкретни технически параметри и типове и интензитета на различни замърсители във въздуха.

 

  • Осигуряваме улавяне на 92-98% от всички типове замърсители, включително механични частици, Летливи органични съединения, и карбонови емисии, като по този начин намаляваме емисиите с рекордно-високи параметри от до 98%.

 

  • Клиентите ни спестяват разход за закупуване и оператовни разходи поради факта, че технологията работи ефективно с минимум консумативи и ниски нива на ел. енергия.

 

  • Клиентите ни спестяват капиталов разход за редизайн на съществуваща система (retrofit), тъй като технологията и продукта се проектират индивидуално, съобразно съществуващата инфраструктура.

 

  • Клиентите имат възможност да използват повторно или да продават отпадъчен материал, което води до положителен ефект.

 

Това са само някои от многото положителни ефекти, които се постигат с новата технология.

 

Основен принос за постигането на целите ни има финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм.

 

Процесът на кандидатстване и одобрение е бърз и прозрачен и осигурява реални възможности за реализация на идеи и пазарни възможности. Устройството е вече тествано в две различни индустрии:

Индустрия - Химикали и ЛОС (VOC)

Индустрия - Дизелови генератори 

WhatsApp Image 2023-08-29 at 17.34.59.jpg
WhatsApp Image 2023-08-29 at 17.34.59.jpg
viber_image_2023-10-18_13-54-30-802.jpg
Solumar Full Logo.png
viber_image_2023-10-18_13-54-30-802.jpg
Solumar Full Logo.png

За контакт:

+ 359 899 77 00 72 
alexandra@solumar.org

+ 971 52 66 303 55
rennie.popcheva@solumar.org

www.solumar.org

bottom of page